غربالگری سرطانهای گوارشی

غربالگری سرطانهای گوارشی:

به فرآیند تشخیص سرطان یا شرایط پیش سرطانی در دستگاه گوارش در مراحل اولیه که درمان مؤثرتر است، اشاره دارد. 

1. غربالگری سرطان کولورکتال: این شامل آزمایشاتی مانند✓ کولونوسکوپی     ✓سیگموئیدوسکوپی انعطاف‌پذیر، ✓کولونوسکوپی مجازی (CT کولونوگرافی)

آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع (FIT)

آزمایش خون مخفی مدفوع (FOBT).

2. غربالگری سرطان مری: هیچ آزمایش غربالگری استانداردی برای سرطان مری در جمعیت عمومی وجود ندارد. 

3. غربالگری سرطان معده (معده): غربالگری سرطان معده در بیشتر کشورها روتین نیست.

✓ در جمعیت های پرخطر یا افراد با عوامل خطر خاص  ممکن است آندوسکوپی توصیه شود.

4. غربالگری سرطان پانکراس: هیچ آزمایش غربالگری پذیرفته شده ای برای سرطان پانکراس در جمعیت عمومی وجود ندارد.

✓افراد با سابقه خانوادگی قوی سرطان لوزالمعده یا سندرم های ژنتیکی خاص ممکن است مشاوره ژنتیکی ارجاع داده شوند.

توجه به این نکته مهم است که نیاز به غربالگری و روش های غربالگری توصیه شده می تواند بر اساس عوامل خطر فردی و سابقه پزشکی متفاوت باشد. بنابراین، بهتر است با  متخصص گوارش مشورت کنید که می تواند وضعیت خاص شما را ارزیابی کند و توصیه های خود را ارایه دهد.