برداشتن پولیپ های گوارشی

تست های غربالگری در یافتن پولیپ ها قبل از سرطانی شدن و یا یافتن سرطان کولورکتال در مراحل اولیه (که شانس خوبی برای بهبودی دارید)مهم هستند. 

روش های غربالگری عبارتند از:

کولونوسکوپی : اگر پولیپ پیدا شد، پزشک ممکن است فورا آنها را بردارد یا نمونه های بافتی را برای ارسال به آزمایشگاه برای تجزیه و تحلیل بگیرد.

   

سیگموئیدوسکوپی: یک سوم آخر روده بزرگ را که سیگموئید نامیده می شود، بررسی می کند. 

آزمایشات مبتنی بر مدفوع :خون مخفی در مدفوع یا DNA مدفوع شما را برای شواهد پولیپ یا سرطان روده بزرگ ارزیابی می‌کنند.

پزشک شما تمام پولیپ های کشف شده در طول معاینه روده را از بین می برد.

Colon polyps – Diagnosis and treatment – Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-polyps/diagnosis-treatment/drc-20352881